Program Picture

خاک تابناک

قسمت ۱۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲

نگرشى به فرداى ایران، از مسیر دیروز: ادامه بحث در مورد رابطه روحانیّت شیعه با قدرت حاکمه، در دورۀ پهلوى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه