Program Picture

کلمات مکنونه

فقره چهلم
۰۴ آبان ۱۳۹۹

ای بنده‌ من

از بند ملک خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن. وقت را غنیمت شمر زیرا که این وقت را دیگر نبینی و این زمان را هرگز نیابی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه