اوضاع عالم – بخش ۲

Program Picture

شاید شنیده باشید

اوضاع عالم – بخش ۲
۰۷ آبان ۱۳۹۵

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص اوضاع عالم – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه