Program Picture

نهم اردیبهشت – جهان تازه – بخش ۴

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

رقص قاسم آبادی از گروه Nomad Dancers، یک پنجم، که اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره، این قسمت امریکا، ترانه باغ الهی از سنبل طائفی و گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی را در این قسمت شاهد خواهید بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه