تخریب و تصرف خانه‌های شهروندان بهائی

Program Picture

این روزها

تخریب و تصرف خانه‌های شهروندان بهائی
۱۷ مرداد ۱۴۰۱

جامعه جهانی بهائی از تصرف خانه‌ها و زمین‌های شهروندان بهائی در روستای روشنکوه شدیدا ابراز نگرانی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه