Program Picture

به دنبال معنا

پروژه
۲۳ شهریور ۱۳۹۴

فربد و سعید و شایان برای دیدن آقای سماواتی، پدر فربد به منزل آنها می‌روند. در منزل آقای سماواتی موضوع تحقیق و پروژه دستان و شایان و فربد در ارتباط با مسئله حقوق بشر مطرح می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه