عصر جاهلیت – یک راز بزرگ

Program Picture

به دنبال معنا

عصر جاهلیت – یک راز بزرگ
۲۶ مرداد ۱۳۹۴

در منزل سعید در مورد مسئله زن و مرد و تعصباتی که در این مورد وجود دارد بحث می‌شود. دستان در منزل شایان پرده از یک راز مهم برمی‌دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه