برنامه کامل ۹ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ شهریور ۱۴۰۲
۰۹ شهریور ۱۴۰۲

بیش از یک سال است که برنامه روزهای پنجشنبه به کودکان و اولیاء و مربیان آن عزیزان تعلق دارد و بیش از یک ماه است که تعداد برنامه‌ها به چهار بخش افزایش پیدا کرده. دو بخش برای کودکان به نام‌های «سپیدار و ویززز» و «مداد نارنجی» و دو بخش برای بزرگترها به نام‌های «مداد نارنجی فرزندم» و «کودکان منادیان صلح».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه