برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

پیام دوست امروز را که هفتمین روز از عید اعظم رضوان است با بخش تازه ای از مجموعه آن هجده نفر آغاز می کنیم و با برنامهِ سیاست نه؛ چرا ؟ ادامه می دهیم و با پندها و پیمانها به پایان می بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه