برنامه کامل ۶ آذر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۶ آذر ۱۳۹۹
۰۶ آذر ۱۳۹۹

بولتن ۱۰- موضوع این شماره: عبدالبهاء «فی الحقیقه ما چنان به عهد حضرت عبدالبهاء نزدیک و مجذوب قوه معنویه مغناطیس وجودش می‌باشیم که به آسانی نمی‌توانیم به هویت و مقام آن حضرت که نه فقط در ظهور حضرت بهاءاللّه بلکه در سراسر تاریخ ادیان مقام فرید و وحیدی را داراست پی بریم. حضرت عبدالبهاء در افقی خاص قائم و مرتبت‌اش کاملاً با موسس و مبشر ظهور بهائی متفاوت است ولیکن بر اثر مقامی که حضرت بهاءاللّه به وسیله عهد و میثاق به آن حضرت تفویض فرموده با آن دو ذات مقدس؛ جمعاً هیاکل اصلیه ثلاثه آئینی را تشکیل می‌دهند که در تاریخ روحانی عالم بی سابقه است.» شوقی ربانی. ولی امر دیانت بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه