برنامه کامل ۳ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳ دی ۱۴۰۲
۰۳ دی ۱۴۰۲

پیام دوست یکشنبه‌ها متشکل است از «سودای ستیز» و پیش‌خوان که در اولی شهیدی دیگر از شهدای بهائی را خواهید شناخت و در دومی از تشدید سرکوب و آزار و اذیت بهائیان ایران آگاه خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه