برنامه کامل ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

«آموزه‌های نو» امروز فقط به معرفی یک مقاله می‌پردازد که مقاله حساسی در حیات فردی بعضی از ما انسان‌ها است و «گفتنی‌ها کم نیست» از رهبر صلح و آشتی سخن خواهد گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه