برنامه کامل ۳۱ تیر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۱ تیر ۱۴۰۲
۳۱ تیر ۱۴۰۲

سرآغاز برنامه، زیارت یک فراز از «کلمات مکنونه» یکی از آثار حضرت بهاءالله است و سپس گزیده‌ای از یک «سخنرانی» و در نهایت «معماران صلح» برنامه دیرآشنای شما گرامیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه