برنامه کامل ۳۰ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ آبان ۱۴۰۲
۳۰ آبان ۱۴۰۲

امروز «آفتاب بینش» را که به معرفی کتب بابی، بهائی می‌پردازد و نمایش رادیویی «ملک تا ملکوت» را که به زندگی‌نامه حضرت عبدالبهاء همت می‌گمارد تقدیم می‌کنیم و به تقریر بخشی از بیانیه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ جامعه جهانی بهائی نیز خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه