برنامه کامل ۲۹ آبان ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

بولتن ۹ – موضوع این شماره: عدالت عدالت چیست؟ عادل کیست؟ چه کسانی عدالت را گسترش می دهند؟ نقش مردم در ایجاد عدالت چیست؟ عدالت برای کیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه