برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۸ آذر ۱۳۹۹
۲۸ آذر ۱۳۹۹

آن‌چه بیش از گذشته موجب نگرانی و تشویش خاطر ما انسان‌ها خصوصا در این ایام است «اضطراب» می‌باشد که موضوع اصلی این پادکست بوده و راه‌کارهایی در جهت مقابله با آن ارائه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه