برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۲۶ شهریور ۱۴۰۲

عناوین «تفکری نو، گفتمانی نو» و «پلاک دوازده» بخش‌های این برنامه را تشکیل می‌دهند و در پیش‌خوان شما را به شنیدن بقیه یادداشت صدای پای صبح که قسمت اول آن را هفته قبل برایتان خواندیم دعوت می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه