برنامه کامل ۲۶ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ دی ۱۴۰۲
۲۶ دی ۱۴۰۲

بخش «آفتاب بینش» و نمایش رادیویی «ملک تا ملکوت» برنامه امروز را تشکیل می‌دهند و در فرصت‌های به دست آمده شما را از جریان صدمین سال تاسیس جامعه بهائی در برزیل آگاه خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه