برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

مقدراست که پیام دوست یکشنبه‌ها این بار هم سه قسمت داشته باشد. اول قصه‌ها را بشنویم و بعد از استماع سرّ آشکارمتلذذ شویم و در پایان، با قهرمانان بی نقاب شاهد فداکاری‌ها و بزرگواری‌ها باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه