برنامه کامل ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

در پیام دوست یکشنبه های این هفته هم شما شنونده سه برنامه خواهید بود در قسمت اوّل “صد پرسش صد پاسخ” را می شنوید و در قسمت دوم “گرامافون” برایتان پخش می شود ودر قسمت آخر با “کاوشی در تعصّب” همراه خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه