برنامه کامل ۲۴ اَبان ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ اَبان ۱۴۰۱
۲۴ آبان ۱۴۰۱

برنامه امروز مشتمل است بر «آموزه‌های نو» و «خاطرات یوتاب» ضمنا به مناسبت روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار، بحث مبسوطی خواهیم داشت در این باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه