برنامه کامل ۲۴ آذر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۲۴ آذر ۱۳۹۸

[jwplayer image=”http://persianbahaimedia.org/wp-content/uploads/2018/04/FullProgram_PBMS_Radio_PayameDoost.png” sources=”{ file:’https://dbankrcv1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2019/12/121519_64k.mp3′},{ file:’https://dbankrcv1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2019/12/121519_128k.mp3′}”]

بخش های پیام دوست یکشنبه این هفته شما: صد پرسش صد پاسخ، سرآشکار و کاوشی در تعصب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه