برنامه کامل ۲۱ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۲۱ آذر ۱۴۰۲

امروز در برنامه دو بخش «آفتاب بینش» و «ملک تا ملکوت» را لحاظ کرده‌ایم و در ضمن شما را از متن نامه خانم مهوش ثابت از زندان اوین در واکنش به موج جدید سرکوب و آزار و اذیت بهائیان ایران آگاه خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه