برنامه کامل ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر دو بخش «سپیدار و ویزز» و «مزرعه سبز» شامل تشویق کودکان نازنین به کمک و مراقبت از دیگران است و در نهایت برای اولیاء گرامی هم در بخش «کودکان منادیان صلح» صحبتی خواهیم داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه