برنامه کامل ۱ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱ مرداد ۱۴۰۱
۰۱ مرداد ۱۴۰۱

دو بخش «سخنرانی» و «معماران صلح» کماکان برقرار است و در ضمن سخنی خواهیم داشت با شما در باب ارتباط بدون خشونت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه