برنامه کامل ۱۴ شهریور۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ شهریور۱۴۰۰
۱۴ شهریور ۱۴۰۰

پیام دوست یکشنبه‌ها ابتدا توجه شما را به «قصه‌ها» جلب می‌کند سپس ادامه بحث در باره فراز ۷۷ از «کلمات مکنونه فارسی» را که از دو هفته قبل آغاز شده به پایان می‌برد و در آخر با «قهرمانان بی نقاب» همراهیتان خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه