برنامه کامل ۱۳ مهر ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۳ مهر ۱۳۹۹
مهر ۱۳, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها بر طبق روال گذشته با «صد پرسش صد پاسخ» شروع می شود، با «سر آشکار» ادامه می یابد و با «فردای دنیای شیشه ای» به پایان می رسد.

ثبت نام در خبرنامه