برنامه کامل ۱۲ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ آبان ۱۴۰۲
۱۲ آبان ۱۴۰۲

پادکست هفت قبل از بخش اصلی به خبری از جامه جهانی بهائی و بعد از آن به اخذ نظریات شما در مورد برابری جنسیتی و نهایتا در بخش اصلی موضوع «کلیشه‌ها» را پی می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه