برنامه کامل ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۱۱ اسفند ۱۴۰۰

در این اولین روز از ماه روزه داری بهائیان ابتدا «بدون تمبر بدون تاریخ» ادامه پخش مجدد خود را در روزهای چهارشنبه شروع می‌کند و در «خبرنگار» حکم روزه را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و تعمق قرار خواهیم داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه