با اندیشمندان

program picture

با اندیشمندان

در این مجموعه ساناز امیری و شهاب روحانی به بررسی مقاله‌ها و کتاب‌های برخی از متفکّرین و محقّقین بهائی در مواضیع اجتماعی، فلسفی و روحانی می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه