تاملی در واژه رهبری

Program Picture

این روزها

تاملی در واژه رهبری
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

رهبری، واژه‌ای است که تاثیرات آن را باید در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها و مسیر تکامل تمدن بشری جستجو و ارزیابی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه