از گذشته تا هنوز

از گذشته تا هنوز

این برنامه مجموعه‌ای است برگرفته از جنبه‌های مختلف زندگی و تفکرات حضرت عبدالبهاء و تاثیر ایشان بر افراد و جوامع در طی زمان، از گذشته تا هنوز.

این برنامه مجموعه‌ای است برگرفته از جنبه‌های مختلف زندگی و تفکرات حضرت عبدالبهاء و تاثیر ایشان بر افراد و جوامع در طی زمان، از گذشته تا هنوز.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه