از گذشته تا هنوز

Program picture

از گذشته تا هنوز

این برنامه مجموعه‌ای است برگرفته از جنبه‌های مختلف زندگی و تفکرات حضرت عبدالبهاء و تاثیر ایشان بر افراد و جوامع در طی زمان، از گذشته تا هنوز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه