آیین آینه

program picture

آیین آینه

هر بار در این برنامه با آنیتا همراه میشیم و نگاهی خواهیم داشت به یک اثر در حوزه اندیشه و یا هنر. جهان آنیتا پر از کتاب، موسیقی و فیلمه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه