آنچه گذشت

Program picture

آنچه گذشت

برنامه آنچه گذشت مجموعه ای است از وقایع تاریخی که بر بهائیان رفته و تحلیلی است بر اساس نظرات کارشناسان بهائی و غیر بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه