گفت‌وگو
جهان گرایی
شهریور ۱۶, ۱۳۹۸

یکی‌ از موضوعاتی که امروزه محققین و متخصصین مختلف درباره آن تحقیق میکنند، مسئله جهان شمولی یا جهان گرایی است. جهان امروز ما با توجه به وجود رسانه‌های عمومی‌ به دهکده کوچکی تبدیل شده و به همین خاطر ما به سرعت از وقوع هر اتفاق مطلع میشویم. اگرچه بعضی‌ از ابعاد زندگی‌ ما مثل اقتصاد، ارتباطات، رسانه‌ها و غیره جهانی‌ شده اما از نقطه نظر سیاسی و حکومت داری ما هنوز در همان سیستم ملیت گرایی که در قرن ۱۹-۱۸ وجود داشته زندگی‌ می‌‌کنیم. ملی‌ گرایی معضلی است که بسیاری محققین به آن توجه دارند ولی برای آن راه حالی‌ پیدا نشده. میهمان این هفته برنامه گفتگو دکتر شاهین تجارتی هستند که در رابطه با مسئله ملی‌ گرایی و راه‌های عبور از آن و رسیدن به جهان گرایی به گفتگو نشسته ایم.

ثبت نام در خبرنامه