گفت‌وگو
از طهران تا عکا
مهر ۲۲, ۱۳۹۶

دکتر معین افنانی با میهمان این هفته گفت‌وگو دکتر فریدون وهمن، استاد بازنشسته ایران شناسی دانشگاه کوپنهاگن، در مورد کتاب "از طهران تا عکا" صحبت میکند. کتابی که شامل اسنادی است دال بر حقیقت وقایع تاریخی آئین بهائی در دوران قاجار.

ثبت نام در خبرنامه