پارلمان جهانی ادیان
انجمن شکستن موانع
آذر ۱۴, ۱۳۹۸

ابهاجبت سینگ ساچال یکی از بنیانگذاران انجمن شکستن موانع است. تجارب او در منطقه آب و هوایی سرد، او و برادرش را تحت تاثیر قرار داد و آنها را تبدیل به رهبران جوان کانادایی و فعالان تغییرات اقلیمی کرد.

ثبت نام در خبرنامه