فصل مشترک - فصل ۲
فصل مشترک – ف٢ هنر و تعالی روحی
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

با تماشای فیلم «هنر کیت وستلی» با تجربه یک هنرمند برای بیان افکارش آشنا می شویم.

ثبت نام در خبرنامه