فصل مشترک - فصل ۲
فصل مشترک ف٢ – گرمایش زمین و تاثیرات آن
مهر ۱۲, ۱۳۹۷

گفتگویی داشتیم با مژگان سمیعی کارشناس محیط زیست و از ایشان پرسیدیم که پدیده گرمایش زمین چیست و چه تاثیری بر تغییر محیط اطراف ما داشته و خواهد داشت؟ همچنین نگاهی داشتیم به تغییرات اقلیمی ایران و خاورمیانه.

ثبت نام در خبرنامه