فصل مشترک - فصل ۲
فصل مشترک – ف٢ تاثیر رسانه ها بر کودکان
شهریور ۸, ۱۳۹۷

گفتگویی داشتیم با خانم دکتر کیوان گئولا و از ایشون پرسیدیم با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت و رسانه ها جمعی این پدیده چه تاثیری بر کودکان خواهد داشت؟ و چطور می توان از آسیب ها آن جلوگیری کرد؟

ثبت نام در خبرنامه