فصل مشترک - فصل ۲
ف٢ انتخابات در آیین بهائی
شهریور ۱, ۱۳۹۷

عالی ترین شورای حاکمه جامعه بهائی، بیت العدل اعظم، جمعی متشکل از ۹ عضوه، که اعضای آن هر ۵ سال یک بار توسط اعضا تمامی محفل‌ ها ملی بهائی سراسر دنیا با شرکت در یک کانونشن بین‌ المللی انتخاب می شند. باهم کلیپی کوتاه در همین ارتباط می بینیم

ثبت نام در خبرنامه