گفت‌وگو
عرفان و تصوف ایرانی
تیر ۱۶, ۱۳۹۹
در آثار مقدس کلیه ادیان الهی جلوه‌هایی از عرفان وجود دارد که مبنای آن ادیان است. اما به مرور زمان توسط پیروان آنها منحرف شده‌اند. عرفان یا همان معرفت قلبی از کشف و شهود حاصل می‌شود، مسیحیت و اسلام جمله ادیانی هستند که در کتب آسمانی خود با بین مضامین عرفانی مقامات و مراتب حق و سیر و سلوک برای رسیدن از نفس به حق را بین می کنند. اما بحران اقتدار گرایی و مرجعیت مانع مکاشفه و رشد اندیشه خدا شناسان شد.
وحدت بین هستی و یگانگی، بین شریعت و طریقت و حقیقت مبنای عرفان بهائی است که حضرت بهاءلله در آثار خود به آن اشاره کرده‌اند و تحری حقیقت فارغ از هر گونه تقلید انتهای سفر روحانی انسان از ابتدا به انتهای همه هستی است. به گفتگو با دکتر نادر سعیدی در این مورد توجه بفرمایید.

ثبت نام در خبرنامه