عرفان جانان
رساله چهار وادی چگونه گروه چهارم را که اهل فؤادند معرفی می کند؟
مهر ۲۸, ۱۳۹۷

دراین وادی است که قلب مومن عرش رحمن است، و محل تجلی انوار، و روح اعظم مظهر حق. در این مقام است که اسماء و صفات را در آن راهی نیست، و در آن عارفان به وصال روی محبوب می رسند. این عالم لامکان است که محل نیستی کامل است. در آن راهی بر محبت و مودت هم نیست، چه محبت هم چون حجابی بین محب و محبوب می گردد. در این جاست که سرّ بلوغ نهائی روح انسان عیان گردد، و به نورالیقین دریابد که خداوند تواناست بهر چه بخواهد و اراده کند.

ثبت نام در خبرنامه