سلام سلامتی - فصل ۳
خدمات اجتماعی مادرها
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

بنا بر تعریف تندرستی یا سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه عبارته از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی برای هر فرد در جامعه. در این برنامه میهمانمون خانومی جوان به نام سارا است که در مورد فعالیت‌هاش برای کمک به رسیدن به رفاه اجتماعی صحبت می‌کنه. آیا شما هم اقدامی و یا فعالیتی برای رسیدن به رفاه جامعه دارید؟

ثبت نام در خبرنامه