سلام سلامتی - فصل ۳
تعریف واقعى سلامتى
تیر ۲۷, ۱۳۹۸

فصل سوم برنامه سلام سلامتى را بر طبق تعريف سلامت از سازمان بهداشت جهانى تهيه كرديم. سلامت تنها فقدان بيمارى نيست بلكه به معناى سلامت كامل جسم، ذهن و رفاه اجتماعى ست. در اين قسمت در مورد نقش فرد و رفاه اجتماعى صحبت مى كنيم.

ثبت نام در خبرنامه