بازتاب
نظام های حکومتی و مدیریت جهانی ق۱
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

کدام یک از نظام‌های حکومتی به خیر و صلاح مردمان نزدیک تر است؟ نظام ریاستی یا مدیریتی و یا نظام مشورتی و پارلمانی یا اساسا هیچ کدام مستلزم حقوق واقعی ملت نیست و منافع حزبی و گروهی به هر دو آنها سایه افکنده و از کارایی آن‌ها کاسته؟ شاهرخ کوهستانی در این برنامه بازتاب میزیان خانم دکتر فرح دوستدار دکترای علوم سیاسی و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است تا به بررسی این مطالب بپردازند.

ثبت نام در خبرنامه