بازتاب
مرزبندى ها و تفرقه افکنى ها ق۲
تیر ۵, ۱۳۹۵

ديدار خانم فائزه هاشمى با خانم فريبا كمال آبادى چه روى پنهانى را اشكار كرد؟ چه هراسی را در دل تفرقه افكنان ايجاد كرد؟ درکل چه اتفاقى در جامعه درحال وقوع است كه اين تابوهاى ديرينه شكسته ميشود؟ با وجود همه فشارهاى حكومتى، جامعه چه برخوردى را ميتواند با اين جدائى و اين باورهاى ريشه دار كند؟ در اين برنامه شاهرخ كوهستانى به اتفاق دكتر بهروز ثابت استاد دانشگاه و فريبا داوودى مهاجر فعال حقوق بشردرباره این مباحث به گفتگو نشسته اند.

ثبت نام در خبرنامه