بازتاب
فقر و مشکلات اقتصادى ق۲
خرداد ۸, ۱۳۹۵

يك درصد جمعيت جهان ثروتى بيش از نصف مردم دنيا دارند، در مقابل تعداد کسانى كه زیر خط فقرند رو به افزايش است. آيا نظام مالياتى جهان براى توزيع ثروت موثر نيست؟ كارشناسان اقتصادى مشكل را در چه ميبينند و چه راه حل‌هائى را پيش روى جهانيان ميگذارند؟ نتايج و تبعات اين مشكلات چیست؟ تعاليم بهائى چه راه‌هائى را براى مشكلات اقتصادى مطرح ميكند؟ در این برنامه ايرج عابديان دكتراى اقتصاد و فرهاد ثابتان دكتراى اقتصاد ميهمانان شاهرخ كوهستانى هستند.

ثبت نام در خبرنامه