بازتاب
حقوق اقلیت ها – ۲
خرداد ۵, ۱۳۹۷

چرا حقوق اقليت ها در بعضی جوامع نقض مي شود؟ ايا حقوق اقليت ها در ايران هم با اين مشكل مواجه است؟ در حالى كه حكومت مدعيست اقليت ها از حقوق كامل برخوردارند و در مجلس قانون گذارى نماينده دارند. چه گروه هایى در ايران آسيب بيشترى ديدند؟ اقليت ها چه خطراتى را براى حكومت به وجود مي آورند؟ شاهرخ کوهستانی دربازتاب ميزبان مرجان گرين بلت فعال حقوق بشر و بيژن معصوميان دکترا در طراحی سیستم های آموزشی است.

ثبت نام در خبرنامه