بازتاب
تطابق علم، دین و عقل ق۱
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

جنگ و تضاد علم و دین در طول تاریخ شواهد بسیاری دارد. از خرافه دانستن دین به وسیله اصحاب علم گرفته تا انکار نظریه کپرنیک و حبس گالیله به‌ خاطر تائید آن و وادار کردنش به توبه. چرا علم و دین در امور یکدیگر مداخله می‌کنند؟ و آیا حد مشخصی حیطه‌ هریک را معین نمی‌کند و آیا هماهنگی بین دین و علم قابل تصور است؟ در دو برنامه پیش رو شاهرخ کوهستانی بنا دارد با بهره بردن از محضر دو پژوهش‌گر در زمینه علم و دین آقای خسرو جابری زاده متخصص ایمونولوژی و دکتر مهران عموئی متخصص ژنتیک بهره برده تا امکان تطابق علم و دین را بررسی کنند.

ثبت نام در خبرنامه